REGULAMIN

REGULAMIN SWAMPIONS SOCCER LEAGUE – KORYCIN 2023 

Organizatorem rozgrywek jest Gmina KORYCIN oraz Fundacja „OKNO NA WSCHÓD”.
Termin oraz miejsce rozgrywek: 24-25 czerwca 2023, boiska nad zalewem w Korycinie.

§ 1 Zasady uczestnictwa
1) Drużyna musi posiadać nazwę oraz kapitana lub opiekuna wskazanego na Karcie zgłoszeń.
Opiekun/kapitan posiada następujące kompetencje i obowiązki:
a) prawo do zgłaszania i wycofania drużyny z rozgrywek
b) dopilnowania wszystkich formalności
c) odpowiedzialność za zachowanie się drużyny w trakcie meczu i po jego zakończeniu
d) podpisuje osobiście formularz zgłoszeniowy potwierdzając kompletność i prawidłowość danych w nim zawartych.
2) Opłatę (tzw. startowe) w wysokości (480,00 zł od drużyny męskiej oraz 380,00zł od drużyny damskiej), bez względu na liczbę zgłoszonych zawodników – minimalnie 6 – maksymalnie 12 osób, uczestnicy dokonują wpłaty na konto nr 1240 5211 1111 0010 4731 3762 oraz przekazują wypełnioną kartą zgłoszenia do Organizatorów do dnia 23.06.2023 r., opłata w wysokości 480 zł oraz 380zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych (napoje dla zawodników, zwrot kosztów podróży dla sędziów, nagrody dla zwycięzców).Drużyny otrzymają potwierdzenie wpłaty lub fakturę.
3) Drużyna poprzez swojego przedstawiciela musi bezwarunkowo zobowiązać się do spełnienia wszystkich wymogów organizacyjnych związanych z prawidłowym przebiegiem rozgrywek. Podpis kapitana lub opiekuna drużyny na Karcie Zgłoszeń stanowi potwierdzenie o zapoznaniu przez kapitana lub opiekuna drużyny z regulaminem Turnieju, wszystkich członków drużyny.
4) Wszyscy zawodnicy przed przystąpieniem do rozgrywek zobowiązani są do złożenia zaświadczeń( wszystkie poniższe wysłane wraz z regulaminem)
-lekarskiego dopuszczającego do gry lub osobistego oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w grze (na formularzu zgłoszeniowym). Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych, wynikłych z tego kontuzji, wypadków i urazów.
– RODO
– zgoda na przetwarzanie imienia i nazwiska oraz wizerunku
5) Udział w turnieju biorą osoby dorosłe powyżej 18 roku życia.

§ 2 Rejestracja zawodów
1) Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników zawodów wywiadów, robienia zdjęć, filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Błotnej Lidze Mistrzów na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
2) Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz w mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, swojego wizerunku, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Błotnej Ligi Mistrzów oraz innych wydarzeń organizowanych przez Organizatora oraz współorganizatorów.

§ 3 Przebieg rozgrywek
1) Przewiduje się, że w Turnieju uczestniczyło będzie 17 drużyn w kategorii MĘŻCZYZN podzielonych na cztery grupy (A,B,C,D, z czego będą trzy grupy cztero zespołowe B,C,D oraz jedna grupa pięcio zespołowa A) które zostaną wyłonione w ramach losowania oraz 3 drużyny w kategorii KOBIETY które zagrają w systemie każdy z każdym, pierwszego i drugiego dnia turnieju.

■ Pierwsza runda turnieju-dotyczy kategorii MĘŻCZYŹNI
a) Rozgrywki Błotnej Ligi Mistrzów rozegrane zostaną w poszczególnych grupach systemem każdy z każdym.
b) Bezpośredni awans do dalszej części turnieju uzyskają drużyny które zajmą pierwsze i drugie miejsca w każdej z grup A,B,C,D.

■ Druga runda turnieju – dotyczy kategorii MĘŻCZYŹNI
a) drużyny które zajmą w grupach miejsca 1A,1C,2B,2D utworzą grupę E (w której zagrają systemem każdy z każdym)
b) drużyny które zajmą w grupach miejsca 1B,1D,2A,2C utworzą grupę F (w której zagrają systemem każdy z każdym)
c) drużyna która zajmie pierwsze miejsce w grupie E zagra z drużyną z drugiego miejsca z grupy F w pojedynku półfinałowym
d) drużyna która zajmie pierwsze miejsce w grupie F zagra z drużyną z drugiego miejsca z grupy E w pojedynku półfinałowym
e) zwycięzcy pojedynków półfinałowych zagrają w finale, przegrani pojedynków półfinałowych zagrają w meczu o trzecie miejsce

■ Pierwsza runda turnieju – dotyczy kategorii KOBIETY
a) Rozgrywki Błotnej Ligi Mistrzów rozegrane zostaną w systemie każdy z każdym w pierwszym dniu turnieju
■ Druga runda turnieju – dotyczy kategorii KOBIETY
a) Rozgrywki Błotnej Ligi Mistrzów rozegrane zostaną w systemie rewanżowym każdy z każdym w drugim dniu turnieju
b) drużyna która uzyska największą liczbę punktów pierwszego i drugiego dnia zajmie pierwsze miejsce w turnieju

2) O kolejności drużyn w tabeli decyduje ilość zdobytych punktów.
a) w przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decydują:
 przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami we wszystkich spotkaniach;
b) ilość bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach;
c) przy dwóch drużynach wynik bezpośredniego meczu, przy więcej mała tabelka stworzona z meczów zainteresowanych drużyn;
d) przy równej ilości wszystkich wyżej wymienionych elementów, organizator zarządza losowanie
3) Za każde spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego wyniku:
3 pkt. — zwycięstwo
1 pkt. — remis
0 pkt. — porażka

■ Zakończenie Turnieju, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród, odbędzie się w miejscu określonym przez Organizatorów.

■ Wszystkie ważne informacje dotyczące Turnieju organizatorzy ogłoszą na stronie www.swampionsleague.com oraz na tablicy ogłoszeń na miejscu. Kapitanowie drużyn zobowiązani są do stałego śledzenia i reagowania na zamieszczone na w/w stronie informacje oraz komunikaty.

■W Turnieju, na podstawie ilości zdobytych goli, wyłoniony zostanie najlepszy strzelec. W przypadku identycznej ilości zdobytych bramek przez dwóch lub więcej zawodników, o zwycięstwie w tej klasyfikacji decydować będzie wyższa pozycja w tabeli drużyny, w której występuje dany zawodnik. Dodatkowo kapitanowie wszystkich drużyn biorących udział w Turnieju wyłonią w ramach głosowania najlepszego bramkarza biorącego udział w Turnieju(każdy kapitan głosuje na jednego wybranego). Sędziowie, po analizie wszystkich meczy oraz zachowań zawodników przyznają nagrodę fair play.
1) Zawodnicy będący pod wpływem alkoholu i środków odurzających nie mogą uczestniczyć w meczach.
2) Drużyny ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia dokonane przez ich zawodników, przedstawicieli oraz kibiców na terenie obiektów sportowych, gdzie prowadzi się rozgrywki.
3) Wszystkie zespoły w trakcie trwania zawodów odpowiedzialne są za osoby towarzyszące oraz zobowiązane są do niesienia czynnej pomocy w jawnych przypadkach naruszenia porządku publicznego.
4) W sytuacjach nie poruszonych w niniejszym regulaminie decyduje: w sprawach meczowych – sędzia, w sprawach spornych – Komisja Regulaminowa.

§ 4 Przepisy gry w Swampions Soccer League
1) Zespoły grają w sześcioosobowych składach, tj. bramkarz i pięciu zawodników w polu i obuwiu z wyłączeniem butów piłkarskich typu wkręty.
2) Bramkarze obydwu zespołów muszą różnić się strojem od pozostałych zawodników uczestniczących w meczu. W trakcie trwania spotkania zawodnicy nie mogą nosić na sobie przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych graczy (biżuteria, zegarki itp.).
3) Mecz może odbyć się w przypadku obecności przynajmniej 4 zawodników drużyny. W przeciwnym przypadku orzekany jest walkower na rzecz drużyny przeciwnej.
4) Mecze rozgrywane są piłką dostarczaną przez organizatora.
5) Organizator nie zapewnia piłek do rozgrzewki.
6) Czas trwania spotkania to dwie 10-minutowe (czas nie jest zatrzymywany) połowy.
7) Drużyna (minimalnie 4 osoby) musi oczekiwać na mecz obok płyty boiska. Na drużyny spóźnione czeka się 3 minuty. Po tym czasie sędzia przyznaje walkower (3:0) na korzyść drużyny czekającej. Jeśli nie stawią się obie drużyny, sędzia ustala wynik jako obustronny walkower.
8) Egzekutorem przepisów piłkarskich są wyznaczeni na każde spotkanie sędziowie zawodów.
9) Do rozmowy z arbitrem upoważniony jest jedynie kapitan drużyny posiadający opaskę wskazującą na jego funkcję.
10) W czasie rozgrywek obowiązują przepisy gry w piłkę nożną stosowane przez PZPN z wymienionymi poniżej wyjątkami dotyczącymi:
– wymiarów boiska i bramek
– zmian zawodników
– pozycji spalonej
– rzutów karnych, wolnych, rożnych
11) Zmiany:
– Zmiany dokonywane są w sposób lotny tzn. bez zatrzymywania gry.
– zawodnik musi zejść i wejść na boisko we własnej strefie zmian.
– zmiana musi być dokonana tak by na boisku było nie więcej niż 6 graczy.
– zmiana na pozycji bramkarza może być dokonywana tylko podczas przerwy w grze, po uprzednim zasygnalizowaniu jej sędziemu.
12) W rozgrywkach nie obowiązuje przepis o „pozycji spalonej”.

§ 5 Obowiązki sędziego
■ Sędzia zobowiązany jest do:
1) czuwania nad przestrzeganiem przepisów gry,
2) rozstrzygania wszystkich kwestii spornych,
3) mierzenia czasu gry,
4) sporządzenia protokołu końcowego meczu.

§ 6 System kar
■ Żółta kartka – wykluczenie z gry na 2 minuty, druga żółta kartka w jednym meczu równa się czerwonej kartce.
■ Czerwona kartka oznacza wykluczenie z gry do końca meczu.

§ 7 Komisja Regulaminowa
1) W skład Komisji Regulaminowej wchodzą: Maciej Rant, Krzysztof Sienkiewicz, Tomasz Wawiernia.

DOKUMENTY DO POBRANIA

TOP